ترجمه مقاله

آماریدن

'āmāridan

به حساب آوردن؛ آمار کردن؛ شمردن: ◻︎ تو از سر نغزی و لطیفی و ظریفی / می‌دان همه افعال من و هیچ میامار (سوزنی: ۵۰).

ترجمه مقاله