ترجمه مقاله

آما

'āmā

۱. = آمودن
۲. آماینده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): گوهرآمای، لؤلؤآمای.

ترجمه مقاله