ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آل تمغا

'āltamqā

مُهر و اثر مُهری که پادشاهان مغول و ایلخانان با مرکب سرخ روی فرمان‌ها می‌زدند.

سرچه مهر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ