ترجمه مقاله

آلر

'ālar

سرین؛ کفل؛ ران؛ آلست؛ آرست.

ترجمه مقاله