ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آل

'āl

۱. دودمان؛ خاندان.
۲. فرزندان.
⟨ آل ‌الله: اولیای خدا.
⟨ آل‌ عبا: پنج تن شامل: پیامبر اسلام، امیرالمؤمنین علی، فاطمه، حسن و حسین.
⟨ آل‌ عمران: سومین سورۀ قرآن کریم، مدنی، دارای ۲۰۰ آیه.
⟨ آل‌وتبار: خاندان.

۱. اولاد، تبار، خاندان، دودمان، سلاله، سلسله، طایفه، عترت، قبیله، نسل
۲. احمر، سرخ، قرمز
۳. پری، جن، زائوترسان
۴. سراب

دوده، خاندان، تبار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ