ترجمه مقاله

آفتاب مهتاب

'āftābmahtāb

۱. نوعی آتش‌بازی که هنگام سوختن به چند رنگ درمی‌آید.
۲. (ورزش) در کشتی، از فنون کشتی‌گیری.
۳. (ورزش) نوعی وارو هنگام پریدن در آب و یا در ژیمناستیک.
۴. نوعی بازی کودکان که در آن دو نفر پشت در پشت هم بازوها را حلقه می‌کنند و به نوبت شعر خوانده و همدیگر را بلند می‌کنند.

ترجمه مقاله