ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آفتاب سنج

'āftābsanj

دستگاهی برای اندازه‌گیری تابش روزانۀ آفتاب در یک محل.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما