ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آغوز

'āqu(o)z

شیر غلیظ و زردرنگ چهارپایان اهلی که پس از زایمان آن‌ها تا سه روز دوشیده می‌شود؛ شیرماک؛ فله؛ شمه؛ فرشه؛ زهک.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ