ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آغشتن

'āqeštan

۱. خیس کردن؛ تر کردن.
۲. آلوده کردن.
۳. آمیختن؛ سرشتن.
۴. (مصدر لازم) آلوده شدن؛ تر شدن.

آلودن، آمیختن، اختلاط، خیساندن، قاطیکردن، مخلوطکردن، نمکردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ