ترجمه مقاله

آغال

'āqāl

۱. = آغالیدن
۲. آغالنده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): بدآغال، مردآغال.
۳. (اسم مصدر) تحریک؛ آغالش.

ترجمه مقاله