ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آسوده دل

'āsudedel

آسوده‌خاطر؛ کسی که دلواپس و مضطرب نباشد: ◻︎ کسی خسبد آسوده در زیر گل / که خسبند از او مردم آسوده‌دل (سعدی۱: ۷۹).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ