ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آسغده

'āsoqde

۱. نیم‌سوز.
۲. هیزم نیم‌سوخته: ◻︎ ایستاده میان گرمابه / همچو آسغده در میان تنور (معروفی: شاعران بی‌دیوان: ۱۴۱).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ