ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آزما

'āz[e]mā

۱. = آزمودن
۲. آزماینده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): بخت‌آزما، جنگ‌آزما، رزم‌آزما، زورآزما.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ