ترجمه مقاله

آزاددرخت

'āzādderaxt

درخت جنگلی تناور با میوه‌ای زردرنگ و تلخ که گل‌های بنفش کم‌رنگ دارد و چوب انعطاف‌پذیر آن در نجاری و بنّایی به کار می‌رود.

ترجمه مقاله