ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آرمان

'ārmān

۱. آرزو.
۲. امید.
۳. آرزوی بزرگ.
۴. حسرت.
⟨ آرمان خوردن: (مصدر لازم) حسرت خوردن؛ حسرت بردن.

۱. ایده، ایدهآل، شعار، مرام، هدف
۲. نصبالعین
۳. آرزو، امید
۴. اندوه، حسرت، غم

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما