ترجمه مقاله

آرزومندی

'ārezumandi

۱. میل؛ رغبت؛ شوق؛ اشتیاق.
۳. [قدیمی، مجاز] دل‌باختگی؛ عاشقی.

۱. اشتیاق، رغبت، شوق، میل
۲. تعشق، شیفتگی، عاشقی، هواداری
۳. تحسر، حسرت

ترجمه مقاله