ترجمه مقاله

آخ

'āx

کلمۀ افسوس که هنگام احساس درد و رنج یا اظهار تٲسف تلفظ می‌کنند؛ آه؛ وای.

ترجمه مقاله