ترجمه مقاله

آجودان

'ājudān

افسری که در خدمت افسر بالاتر از خود، مٲمور اجرای دستورهای او است.

ترجمه مقاله