ترجمه مقاله

آتش فام

'ātašfām

به رنگ آتش؛ سرخ‌رنگ.

ترجمه مقاله