ترجمه مقاله

آتش انگیز

'ātaš[']angiz

۱. کسی که آتش روشن کند؛ آتش‌افروز.
۲. (صفت) [مجاز] ویژگی کسی که سخنان تند و زننده بگوید که باعث خشم و غضب دیگران شود: ◻︎ آن دل‌شده زآن فسانه شد تیز / بگشاد دهان آتش‌انگیز (؟: لغت‌نامه: آتش‌انگیز).

ترجمه مقاله