ترجمه مقاله

آتشناک

'ātašnāk

دارای آتش؛ آتشین؛ سوزان: ◻︎ با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی / آه آتشناک و سوز سینهٴ شبگیر ما (حافظ: ۳۶ حاشیه).

آتشی، آتشین، آذرین، سوزان

ترجمه مقاله