ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آبگینه

'ābgine

۱. شیشه؛ بلور: ◻︎ آبگینه همه‌جا یابی ‌از آن بی‌محل است / لعل دشخوار به‌دست آید از آن است عزیز (سعدی: ۱۷۶).
۲. آیینه: ◻︎ دو خانه دگر زآبگینه بساخت / زبرجد به هر جایش اندر نشاخت (فردوسی: ۲/۹۴).
۳. [قدیمی] تنگ بلور.
۴. [قدیمی] شیشۀ شراب.

۱. آبگین، آینه، آیینه، زجاج، مرآت
۲. شیشه
۳. بلور
۴. تیغ
۵. الماس

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ