ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آبفت

'ābaft

جامۀ ستبر و خشن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ