ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشاندن

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
اِشانْدَن [گویش همدانی]:پرتاب کردن ، انتقال پرتابی چیزی از نقطه ای به نقطه دوم .

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ