ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پاسخ دادن

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: شرایط و عَمَلِ شهود اسخ دادن، جواب دادن، پاسخ‌گفتن، واکنش نشان دادن، درجواب گفتن، تکرار کردن تلافی کردن تکذیب کردن، باطل کردن، نفی کردن، انکار کردن حل کردن، تفسیر کردن، مصلحت بودن اجر دادن، پاداش دادن پاسخ مثبت دادن، اجابت‌کردن، پذیرفتن امتحان دادن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ