ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مَفصَل

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: کمیت صال، محل اتصال، پیوند، بند، زانو، لولا، درز، رباط محل جوشکاری زانو، آرنج، مچ، قوزک، بندانگشت تقاطع، بافت متقاطع شیرازه، فنر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ