ترجمه مقاله

روبرو

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: بُعد روبرو، مقابل، برابر، محاذات، جلو نقطۀ مقابل، وضعمقابل، آنتی‌تز تقابل، ضدیت، مخالفت، مغایرت، ناسازگاری جهتمقابل▼، جهت صفحۀمقابل، پشتِ کاغذ، ظَهر کاغذ، پشت، عقب استحضار، به‌حضور آوردن، آستان، خدمت، پیشگاه ◄ جلو قبال
ترجمه مقاله