ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دندانه

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: شکل نه، رنده، اره، زبانه، فاق، شکاف، بریدگی، سوفار، کنگره چیزدندانه‌دار: اره، شانه، بُرس، قشو، برج‌وبارو چوب‌خط
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ