ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازسازی

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: اختیار آتی قا، نوسازی، مدرنیزاسیون، اعاده، بازیافت، تجدید، احیا▼، برگرداندن به‌وضعاولیه، بازیافت، جبران، برقراری(مجدد)، بازگشایی، بازگشت، برگشت، استرداد تعمیر▼ تعدیل، جبران ازسرگیری مناسبات، جلب رضایت، جبران مافات، دلجویی علاج، اعادۀصحت، نقاهت، بازپروری، احیا کردن، درمان بازپرداخت بدهی، وصول طلب، تسویه، دریافت، پرداخت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ