ترجمه مقاله

ژیستان و پیستان

گویش تهرانی

سر و تیپ زده و مرتب
ترجمه مقاله