ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هِق هِق، هِق و هِق

گویش تهرانی

صدای گریه آرام
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ