ترجمه مقاله

ناغ ،ناق

گویش تهرانی

گلو ،نای
ترجمه مقاله