ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غلبکن

گویش تهرانی

پنجره،تکه ای کنده شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ