ترجمه مقاله

تُرشک

گویش تهرانی

گیاهی تیغ‌دار، برگ ترش آنرا با نمک می‌خورند.
ترجمه مقاله