ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

يَحْکُمَانِ

فرهنگ واژگان قرآن

آن دو حکم کنند(حکم:فرمان محکم ونافذ واستوار)
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ