ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عُجَابٌ

فرهنگ واژگان قرآن

بسيار عجيب (صيغه مبالغه است ، و با تشديد جيم مبالغه بيشتري را ميرساند )
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ