ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عَاقَبْتُمْ

فرهنگ واژگان قرآن

عقوبت مي کنيد - غنيمت يافتيد (در آيه شريفه 11سوره مبارکه ممتحنة منظور اين است که که اگر از کفار غنيمتي که عاقبت جنگ است به شما رسيد . براي جبران مهريه زناني از شما که به کفار پيوسته اند هزينه کنيد)
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ