ترجمه مقاله

ذُلِّلَتْ

فرهنگ واژگان قرآن

تحت فرمان است - مسخّر شده (در عبارت "ذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاًَ "به اين معناست که خداي تعالي ميوههاي بهشتي را براي ايشان مسخر کرده ، و تحت فرمان و اراده آنان قرار داده ، به هر نحو که بخواهند بدون هيچ مانع و زحمتي بچينند )
ترجمه مقاله