ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آی‌سن

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: āy sen) (آیسن)(ترکی) به معنی مانند ماه هستی ؛ (به مجاز) زیبا رو .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ