ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چاهسار، چاهسار

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. گودالعمیق، چاه
۲. دهانه چاه، سرچاه ≠ چاهبن
۳. زمین پرچاه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ