ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیشگام

فرهنگ مترادف و متضاد

پیشاهنگ، پیشتاز، پیشرو، طلایهدار، ≠ دنبالهرو
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ