ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هیئت

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. حالت، نهاد، وضع
۲. ریخت، شکل، شکل، صورت، ظاهر، قیافه
۳. نشان
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ