ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هلفدونی

فرهنگ مترادف و متضاد

اسارتگاه، بازداشتگاه، بند، بندیخانه، توقیفگاه، حبس، حبس، دوستاق، دوستاقخانه، زندان، سجن، سلول، سیاهچال، محبس
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ