ترجمه مقاله

نوآوری

فرهنگ مترادف و متضاد

ابتکار، ابداع، اختراع، بدعت، نوآفرینی
ترجمه مقاله