ترجمه مقاله

مصدع شدن

فرهنگ مترادف و متضاد

زحمتدادن، زحمتافزا شدن، دردسر دادن، تصدیعدادن، مزاحم شدن
ترجمه مقاله