ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مصادره

فرهنگ مترادف و متضاد

ضبط اموال، مطالبه، تاوانگیری، اخذ، بازگیری
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ