ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مامور

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. عامل، کارگزار، وکیل
۲. کارمند
۳. گماشته، مستخدم
۴. متصدی، مسئول
۵. پاسبان، پلیس
۶. فرستاده ≠ آمر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ