ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طوعاً

فرهنگ مترادف و متضاد

بارغبت، بامیل، رغبتآمیز ≠ کرهاً، متنکر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ