ترجمه مقاله

طبقات

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. اشکوبهها، طبقهها، مرتبهها
۲. درجهها، پایهها، مراتب
۳. گروهها، جماعات
۴. ترجمان احوال (دانشمندان)
ترجمه مقاله