ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرافکنده شدن

فرهنگ مترادف و متضاد

شرمسار گشتن، شرمنده شدن، خجل گشتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ